Estas técnicas abarcan el Kihon Kata de Bujinkan Budo Taijutsu. Kata que es tomado de las nueve escuelas para compilar este libro, y éste forma la base de la instrucción para todos los estudiantes. El Tenchijin Ryaku No Maki 天地人略の巻 fue formulado por Masaaki Hatsumi, 34avo Soke de Togakure Ryu Ninjutsu y el fundador del Bujinkan.

Ten Ryaku No Maki - El Libro del Cielo

 • Bujin shoku to seikatsu
 • Junan Taiso to Kokyuho
  • Ryutai Undo
  • Kokyuho
  • Shinkokyu San’aun
 • Taihenjutsu
  • Kaiten
  • Shiho Tenchi Tobi
  • Zenpo Ukemi Gata to Ryusui
  • Zenpo Ukemi
  • Yoko Nagare
  • Tare Nagare
  • Koho Ukemi
 • Shinken Gata Taihenjutsu
 • Taihenjutsu Mutodori Gata
  • Hira no Kamae
  • Ichimonji no Kamae
  • Jumonji no Kamae
 • Ukemi no jutsu to Ankoku toshijutsu
 • Kamae to sono kata
  • Fudoza
  • Ryuhyo
  • Ryuhyo Fusetsu
  • Shizen
  • Hoi (Hoko)
  • Doko
  • Jumonji
  • Hicho
  • Ichimonji
  • Ihen
  • Hira
  • Kosei
 • Shoten no jutsu
 • Uke Nagashi
  • Jodan
  • Gedan
 • Hiken Juroppo
  • Shikakuken
  • Shukiken
  • Fudoken
  • Kitenken
  • Shishinken
  • Shitanken
  • Gyokakuken
  • Sanshitanken
  • Shishtanken
  • Shuken
  • Shanshitanken
  • Shakoken
  • Shitoken
  • Shikanken
  • Shikanken henka
  • Koppoken
  • Happaken
  • Taiken
  • Sokuyakuken
  • Sokkiken
  • Sokugyakuken
  • Kiken
 • Sanshin no Kata
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • Kihon Happo
 • Koshi Dai - Ippo - Dai - Sanpo
  • Ichimonji no Kata
  • Hicho no Kata
  • Jumonji no Kata
 • Torite Gata Dai Ippo - Dai Goho
  • Omote Gyaku Dori
  • Ura Gyaku Dori
  • Hon Gyaku Dori
  • Musha Dori
  • Ganseki Nage
 • Kyusho to Kiai
 • Koppojutsu Kinketsu Teisoku Kasho Meisho

Chi Ryaku No Maki - Libro de la Tierra

 • Keri
  • Sokuyakuken
  • Sokuyakuken Ten no Keri
  • Sokugyakuken Ten no Keri
  • Omote Sokugyakuken
  • Omote Sokugyakuken Ten
  • Sokuyaku Suiteiken
  • Sokuyaku Tenken
  • Sokuho Geri
  • Naname Koho Tenchijin Geri
  • Koken
  • Koho Geri
  • Kagi Koho Geri
 • Kumite
  • Sokki Hentenken
 • Keri ni Taisuru Uke Kata
  • Keri Kudaki
  • Taihen
  • Tsure Yuki
  • Kyoto (Takagi Yoshin ryu)
  • Ashi Dori
 • Keri no Tai Dori
 • Ken no Tsukai Kata, Inashi Gata
  • Henkaken
  • Itami Uchi
  • Tsukami Dori
  • Itami Osae / Itami Dori
  • Kogeri Henka
  • Ken Nagashi - Tedama Dori
 • Aite to Kumu Koko Kogamae
 • Tehodoki
  • Ryote Hodoki
 • Oyo Goroshi - Ko Goroshi
 • Take Ori
  • Omote Take Ori
  • Ura Take Ori
 • Omote - Ura Oni Kudaki
 • Muso Dori
 • O gyaku to Henka
 • Shime Waza
  • Gyaku Jime
  • Hon Jime
  • Mimi Jime
  • Sankaku Jime
  • Itami Jime
  • Ryo Ude Jime
  • Do Jime - Kubi Jime
  • Katate Dori Kubi Jime
  • Kubi Ura Jime
  • Sei On Jime
  • O gyaku Jime
 • Koroshi Jime
 • Jigoku, Gokuraku, Yume no Makura
  • Ana Otoshi
 • Nage / Throws
  • Harai - Koshi & Harai - Otoshi
  • Gyaku Nage
  • Taki Otoshi
  • Gyaku Taki Otoshi
  • Kubi Dori Taki Otoshi
  • Osoto Nage to Hiki Otoshi
  • Uchi Mata & Uchi Gake
  • Hane Age
  • Itami Ken Nage
  • Kimon Nage
  • Kiri Nage
  • Amado Nage
 • Nage ni Taisuku Waza
  • Okyo
  • Zu Dori
  • Shomen Dori
  • Atto
  • Tohi
  • Metsubushi
  • Fuki
  • Ransetsu to Soto
  • Sutemi Nage - Tomoe Geri Kara Tawara Mawashi
  • Kuki Nage

Jin Ryaku No Maki - El Libro del Hombre

 • Kumi Uchi
 • Ashirau Ippo - Yonho
  • Musan
  • Rakurai
  • Chikusei
  • Fudo
  • Koku
  • Konpi
  • Hito
  • Kappi
  • Gyaku Ryu
  • Kata Maki
  • Koyoku
  • Renyo
  • Shiho Dori
  • Kasasagi
  • Ko
  • Gyakko
  • Ko - Gyaku Otoshi
 • Josei Goshin jutsu
  • Roto
  • Hane Kujiki
  • Ryoyoku
  • Shinsen
 • Ichi Tai Tasu
 • Shinken Shiraha Dome to Shira Dori
 • Muto Dori Kata
  • Sekiryoku
  • Koryo
  • Chingan
  • Hisaku
  • Fumo
  • Bakko
  • Muko Dori
  • Shika Ashi
  • Shuriki
  • Akuken
  • Gokuraku
  • Fudo
  • Shiraha Dome
  • Shiraha Dori
 • Toteki jutsu
  • Tsubute & Kurumi
  • Ishi Nage
  • Senban Nage
  • Metsubushi
  • Ita Shuriken (Hira Shuriken)
 • Kakushi Buki
  • Shuko
  • Tekko
  • Ashiko
  • Nekote, Tsunoybi
  • Te no Naka
  • Doku Kokeshi
 • Shiden Gokui